top of page
ஆசிரியர் - குணா

தமிழியப் பார்வையில் வேர்களைத் தேடினால், தமிழ்ச் சாதிகளுக்கிடையிலான கொப்பூழ் உறவுகள் புலப்படும். சாதிப் பகைகளை உசுப்பிவிட்டு அந்தகக் கொப்பூழ் உறவுகளை ஒளிக்கவும் மறைக்கவும் முயன்று வரும் இனப்பகையை அடையாளம் காணவியலும். தமிழ்ச் சாதிகளுக்கு இடையிலான சின்னஞ்சிறிய முரண்பாடுகளையும்கூட ஊதிப் பெரிதாக்கி, அந்த அகப்பகையால் எழுகிற தீக்கொழுந்தில் குளிர்காய்ந்து வரும் வந்தேறிப் பேய்களை ஓட்டவியலும். இதுவே விடியலைக் காட்டும்.

ஆணிவேர்

₹50.00Price